Sverigepartiet -
Sveriges enda vänsternationalistiska parti


Sverigepartiet är Sveriges enda vänsternationalistiska parti.

• Vi tar ställning för en utbyggnad av välfärden, stärkt social gemenskap och det Svenska Folkhemmet.

- Mer än hälften av Sveriges partier vill minska invandringen och istället ge pengarna till privata företag och höginkomsttagare.
- Den andra delen av partierna vill öka invandringen och begränsa de privata vinsterna.
- Sverigepartiet vill både minska invandringen och behålla våra skattepengar i samhället för en utbyggnad av vår gemensamma välfärd, och inte ge bort pengarna igen till privata bolag och till de som redan är rika.
Ekonomi och banker
Sjukvård och Friskvård
Jordbruk och ekologi
Sverige, nationalism och svenska språket
Invandring och svensk kultur
Arbete
Pensionärer och gamla
Bostäder och hus
Internationellt
Militärt försvar
Kriminalitet, brott och straff
Direkt Demokrati
Skolan
Religionen
Medborgarskap
Monarkistisk republikEkonomi och banker

• Vi tar ställning för vanliga lönearbetande svenskar och inte för den globala och nyliberala finansmarknaden.
Globalisering, skattesänkningar och privatiseringar gynnar de individer som tillhör eliten, inte vanligt folk.
Den rikaste 1% av världens befolkning äger idag 48% av jordens tillgångar och kommer (enligt det brittiska parlamentet) att äga 65% av den samlade förmögenheten på jorden år 2030. Hur mycket äger de 2050?
Globalismen, Kapitalismen, den Fria Marknaden och avsaknaden av heder och moral i världen gör detta samhällssystem möjligt. Och det svenska samhället är en del av detta globala system, om vi inte försöker att ändra på det nu.
• Vi säger nej till utförsäljningen av Sverige till utländska företag eller till vinster i privata skatteparadis.
Vi vill inte ha vinster i välfärden, marknadsstyrda privatskolor, marknadshyror och en sönderprivatiserad sjukvård.
Förbud mot att våra inbetalda skatter ska kunna gå till vinster i privata företag.
• 98% av pengarna som finns i samhället är skulder i form av bankkrediter, som nyskapas av privata banker när de beviljar lån. Bara 2% av våra pengar är skapade av Riksbanken och ägs av samhället.
Vi vill att enbart Riksbanken ska ha rätt att skapa nya pengar, inte privata banker.
• Nej till Fractional-Reserve Banking (FRB). Vi förordar istället Full-Reserve Banking.
Vi vill ha ett förbund mot att privata banker får skapa nya pengar som inte finns.
Vi vill ha ett förbund mot att privata banker får låna ut pengar till bankkunder, om de saknar motsvarande pengar att låna ut.
• Skattebetalare ska inte tvingas rädda privata banker från konkurs.

• Vad kostar invandringen? Invandringen beräknas under de kommande åren kosta svenska samhället 70 miljarder per år.
• Hur stor var vinsten hos SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken 2017?   Svar: 106 miljarder (106.000 miljoner kronor/år eller 290 miljoner kr i vinst varje dag).
Hur mycket utdelning fick aktieägarna från de 4 storbankerna förra året?   Svar: 70 miljarder.
• Vinstutdelningen till bara bankernas privata ägare är alltså lika stor under ett år som hela kostnaden för invandringen till Sverige under samma tid!
• Nationalisera (förstatliga) de 4 storbankerna: SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken.
• Vinster från banksektorn ska inte gå till privata ägare (som inte arbetar för sina pengar) utan behålls av samhället till en bättre skola, bättre sjukvård, bättre polis, bättre kommunikationer, bättre äldreomsorg.

• Plötsligt har det blivit “radikalt” i Sverige att förorda en platt skatt.
Ett radikalt alternativ till dagens progressiva beskattning?
I själva verket är det en ekonomisk politik för att öka klyftorna i klassamhället, och göra de som redan är rika, ännu rikare.
• Det finns invandrarkritiska partier idag i Sverige som förespråkar en platt skatt på 25%.
Det skulle innebära minskade skatteintäkter med 150 miljarder kronor per år.
Vilket är mer än dubbelt så mycket som de 70 miljarder som invandringen kostar varje år...
Det är ytterligare ett exempel på hur de högernationalistiska partierna vill flytta mer pengar från vårt gemensamma samhälle till privata bankkonton.
• Sverigepartiet stödjer en progressiv skatt, där rika betalar mer än de som tjänar mindre.
• Pensionärer som är över 85 år ska slippa all skatt på sin pension.
• Arv, förmögenheter, fastigheter och lyxbåtar är skattebefriade i dagens Sverige, samtidigt som vi betalar relativt mycket skatt på vårt arbete.
vv Gör tvärtom istället.
• Kapitalismen har som mål att tjäna så mycket som möjligt, och betala så lite som möjligt.
Sverigepartiet vill ha en jämlik fördelningspolitik och utjämna de klassskillnader som finns i Sverige idag och som dessutom har ökat markant de sista åren.
När många svenska arbetare steg för steg blir medelklass, intar istället invandrarna och deras barn rollen som ny underklass och arbetarklass. Segregationen ökar i samhället.
Det Svenska Folkhemmet var tidigare känt jorden runt. Efter alla avregleringar och privatiseringar är vi inte längre ett föredöme när vårt välfärdssystem vittrar sönder.
Samtidigt var "det gamla Sverige" under 1960-talet tungrott, stelbent, instängt, regelstyrt och byråkratiskt.
Det går att kombinera Frihet med Social Rättvisa. Det är det som Sverigepartiet vill arbeta för.
Sjukvård och Friskvård

• Sjukvården blir sämre av hyrpersonal. Privata bemanningsföretag ger sämre vård och kostar mycket mer (nu över 5.200 miljoner kr per år).
Nej till privata bemanningsföretag på svenska sjukhus.
• Det är utarbetade och överbelastade undersköterskor och sjuksköterskor som driver den praktiska sjukvården på sjukhusen. Höj deras status.
• Höj lönerna med 50% för anställda undersköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor.
• Fler vårdplatser, kortade köer, fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och anställ fler undersköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor.
• Att kunna föda barn i närheten av där man bor är en rättighet. Öppna alla tidigare nedlagda BB-avdelningar i hela landet.
• Underlätta för undersköterskor att kunna vidareutbilda sig till sjuksköterska genom att få studielön under studietiden, samt få validera vissa mindre delar i sin tidigare utbildning.
• Ge de som arbetar kraftigt ökat inflytande över sin lokala arbetssituation (schemaläggning, etc).
• Friskvård och en hälsosammare livsstil kan i många fall förebygga sjukdom. Vi vill öka resurserna till friskvården, så att sjukvården kan avlastas.
• Det finns läkare och forskare som hävdar att socker är lika farligt för folkhälsan som rökning.
Ändå finns det extra tillsatt socker i nästan alla producerade livsmedel.
Det finns ett tydligt samband mellan konsumtionen av läsk i ett land och ökningen av diabetes 2 i det landet.
• Reklam för läskedrycker ska omfattas av samma restiktioner som gäller för reklam för rökning.
• Vi stödjer de förslag och beslut tagits i Norge och England om en extra sockerskatt, även om en sådan skatt drabbar enskilda konsumenter.
• Vi vill ge straffavgifter och straffskatter till de företag som producerar livsmedel och drycker med extra tillsatt socker.
Jordbruk och ekologi

• Sverige kan idag inte föda sin egen befolkning, utan vi tvingas varje dag importera all mat som vi äter.
Idag är Sverige självförsörjande på endast två livsmedel: mjöl och morötter (samt socker, som inte är mat).
• Vårt mål är att Sverige ska bli helt självförsörjande på mat, främst egen ekologiskt odlad mat.
• Vi vill ge kraftigt ökade resurser till svensk landsbygd och det ekologiska giftfria jordbruket. Frisk och sund mat är också friskvård.
• 500.000 jordbrukare behövs före 2030 för att klara den nationella livsmedelsproduktionen. Vi vill kraftigt satsa resurser för att förverkliga den planen.
• Stopp för rika storstadsbor att köpa upp skog och jordbruksmark för jakt eller som investering, samtidigt som man själv inte bor där och brukar jorden.
• Stopp för utländska storbolag att köpa svensk mark och använda svenska naturresurser och sedan föra vinsterna ur landet.
• Vi stödjer de tidigare förslagen om att de ungdomar som efter avslutade studier i universitetsstäderna flyttar till glesbygdskommunerna, får sin studieskuld stegvis avskriven under en 10-års period.
Detta stöd ska också gälla de ungdomar som är födda i stan och som vill flytta ut på landet för första gången efter färdig examen.
• Privatkapitalism (USA) och statskapitalism (Kina, Ryssland, mfl) har samma grundfilosofi i förhållande till natur, djur och ekologi. Man anser sig ha rätt att exploatera så mycket det går, på kortast möjliga tid.
Men några få privata entreprenörer och företag har antingen ett djupare samvete eller har förstått att man kan till och med tjäna pengar på långsiktighet och hänsynstagande till djur och natur.
• Genom politiska styrmedel och samarbete med ekologiska företag med framtidsvisioner vill vi verka för ett giftfritt ekologiskt samhälle i mycket mer harmoni med naturen omkring oss.
• Istället för att satsa miljarder dollar på att hitta bakterier på Mars eller liv ännu längre ut i universum, vill vi lägga pengar på rädda det liv som faktiskt fortfarande finns kvar här på Jorden och i Sverige.
Sverige, nationalism och svenska språket

• Sverigepartiet värnar om traditionella svenska värderingar som frihet, jämlikhet, demokrati, arbete och social rättvisa.
• Alla folk har rätt att bevara sin egen kultur, sitt språk och rätten att bestämma och styra över sig själva.
• Vi tar avstånd från kulturell imperialism, ekonomisk och militär imperialism där ett folk invaderar ett annat.
Vänsternationalismen har inte förakt för andra folk, utan har uppfattningen att alla folk har ett lika värde och lika rätt att självständigt få existera på den plats på jorden där folket växt fram och levt under lång tid.
• Sverige har befolkats i drygt 11.000 år. Många olika folkgrupper har i olika perioder invandrat till Sverige som alltid haft en invandring från andra länder, folk och kulturer som integrerats och steg för steg assimilerats i Sverige.
• Från mitten av 1800-talet och 80 år framåt utvandrade 1,2 miljoner svenskar till USA (s.k. "amerikasvenskar" eller "svenskamerikaner"). De senaste 50 åren har cirka 1 miljon människor istället invandrat till Sverige, så i stort sätt har lika många människor flyttat ut som sen flyttat in.
• Samerna i Norrland är ett ursprungsfolk som trängts undan och förtryckts av svenskar och till och med dödats för att de inte var troende kristna.
Deras språk och kultur ska skyddas och stödjas (eftersom vi är motståndare till svensk imperialism).
• Det finns även 4 andra så kallade nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani/romska, finska och meänkieli (tornedalsfinska).
Samtliga dessa minoritetsspråk är nu i minoritet i jämförelse med andra nya invandrade språk som arabiska, serbokroatiska/BKS, kurdiska, polska, spanska, persiska, m. fl.
Det är nu bara en tidsfråga innan dessa nyinvandrade språk också uppfyller kraven ("100 år eller 3 generationer") för att kunna bli minoritetsspråk i Sverige.
• Sverigepartiet anser att det bara finns ett enda nationellt och officiellt språk i hela landet som alla medborgare ska kunna tala och skriva flytande och det är svenska.
SvenskSamer, i egenskap av ursprungsfolk, har rätt till statligt stöd för sin kultur och språk och de samiska språken bör vara det enda officiella minoritetsspråket i Sverige.
• Vi förordar att de 4 andra minoritetsspråken (jiddisch, romani/romska, finska och meänkieli) förlorar sin officiella särbehandling och status som minoritetsspråk, eftersom flera av de andra nyare språken talas av många fler personer i Sverige.
• Alla andra invandrade språk, vid sidan om svenska och samiska, kan fritt talas och underhållas i Sverige, i hemmet och på fritiden, men bör inte få något extra statsunderstöd och skattepengar som stöd i egenskap av minoritetsspråk eller som invandrat språk.
• Svenskar är kända i världen för ovanligt goda kunskaper i engelska. Svenska är ett litet språk och engelska ska fortsättas att stimuleras och uppmuntras i Sverige, i skolan och med o-dubbade filmer/TV.
• Alla i Sverige måste kunna prata mycket god svenska. Det finns bara en nyckel för att kunna komma in i det svenska samhället, och det är att kunna tala och skriva bra svenska.
Idag är SFI ("svenska för invandrare") frivilligt. Gör istället svensk språkundervisning obligatoriskt.
• All undervisning i skolan ska lära ut en svensk värdegrund, med våra lagar, seder och bruk i Sverige.
Invandring och svensk kultur

• Sverigepartiet är ett icke-rasistiskt, kulturnationalistiskt och nordiskt patriotiskt parti.
• Den svenska nationalkulturen och vår värdegrund har växt fram under lång tid i Norden och ska fortsätta att vara vår kultur i Sverige.
• Den svenska värdegrunden är bland annat baserad på allas lika rättigheter, jämlikhet, social rättvisa, religionsfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet, kvinnofrid, allemansrätt, ekologi, kommunikation, vetenskap, utveckling, humanism, medmänsklighet, internationalism.
• Vi vill inte att andra kulturer (”mångkultur”) ska ersätta vår svenska kultur och identitet i Sverige.
• Andra kulturer får leva och verka i sina respektive länder eller traditionella kulturella områden i världen, men i det här landet har vi svensk kultur och den svenska värdegrunden.
• De som redan invandrat till Sverige och vill behålla sin egen kultur, språk och värderingar är varmt välkomna att göra det själva i hemmet, men det är inget som stödjs i skolan, genom ekonomiska statsbidrag eller i det offentliga kulturella livet.
• I Sverige gäller svenska lagar och svensk värdegrund.
Alla som lever i vårt land ska också stödja svenska värderingar.
Nej till Parallellsamhällen och segregerade bostadsområden där andra lagar, värderingar och kultur gäller på gatan, än de svenska.
• Vi vill tillfälligt stoppa all invandring till Sverige, främst av människor med auktoritära, kvinnofientliga, reaktionära och politiskt religiösa kulturer, med livåskådningar som är främmande för Sverige.
• När vi byggt upp vårt folkhem igen med en fungerande välfärd, ökad ekonomisk rättvisa och mer social gemenskap för alla, kan en begränsad och reglerad invandring tillåtas av enskilda människor med sin närmaste familj, som omfattar och stödjer svenska demokratiska och frihetliga sociala och kulturella värderingar.
• Att sympatisera med en svensk värdegrund bör även gälla framtida arbetskraftsinvandring till Sverige.
• När en person invandrat till Sverige och ska leva här permanent, resten av livet, är det viktigaste att kunna integreras, införlivas och smälta samman med livet i Sverige och de svenskar som redan bor här. Det behövs resurser för att det ska kunna genomföras.
• Sverigepartiet vill inte använda samhällets pengar (skatter) till att stödja den invandrades egna kultur och språk (det får man göra frivilligt i hemmet). Dessa ekonomiska resurser ska istället läggas på svenska föreningar som arbetar med projekt för integration och assimilering i det svenska samhället.

• En stor majoritet av invandrarna i Sverige är laglydiga, fredliga och skötsamma och vill inget hellre än att leva ett fritt och välfungerande liv i Sverige.
En liten klick invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. I en del andra länder med stora inkomstskillnader mellan en inhemsk fattig underklass och rik överklass har man ändå liknande problem.
Orsaken till ökad kriminalitet och brott kan inte bara sökas i invandring, utan problemet ligger också i social utslagning och extremt ökande inkomstklyftor i Sverige (på grund av avreglering och privatisering av folkhemmet och välfärden).
• De invandringskritiska och högernationalistiska partierna i Sverige vill samtliga stödja ännu mer privatiseringar och extra ekonomiska lättnader för de redan rika.
Sverigepartiet vill tvärtom gå tillbaka till ett mer och mer jämlikt Folkhem med minskade inkomstklyftor och minskade privatiseringar och utjämnade sociala klyftor och utanförskap.
• Vi ska inte blunda för att många som invandrat till Sverige kommer från en kultur med mångtusenårig historia av krig, övergrepp, diktaturer, kvinnoförtryck, barnmisshandel, analfabetism, djupt förankrad auktoritär religion och social orättvisa. En del är väldigt kritiska till allt detta och söker friheten och jämlikheten i Sverige.
Andra invandrare är inte alls kritiska till de auktoritära diktaturerna i hemlandet, utan vill snarare bygga upp ett liknande (eller ännu värre) system i Sverige.
• Sverige har en gammal stolt tradition av frihet och jämlikhet, som vi idag tar för självklar. Men om vi får en tillökning av personer med en strikt patrialisk trosuppfattning eller s.k. hederskultur riskerar det att påverka vårt samhälle inom andra områden också.
Därför har Sverigepartiet som svenska nationalister ett krav på att i alla lägen stå upp för en svensk värdegrund baserad på frihet och jämlikhet. Och vi kommer inte att acceptera att ortodoxa, patriarkaliska och auktoritära stömningar breder ut sig i samhället.
• En person som lärt sig bra svenska, är helt integrerad i det svenska samhället, har ett svenskt kontaktnät, arbete, har en svensk värdegrund och ett rotat liv i landet ska förstås få stanna kvar i Sverige.
• Personer som lever i Sverige och inte har kunnat integreras och assimilerats och fortfarande stödjer diktatur, kvinnoförnedring, barnövergrepp, religionstvång, religiösa lagar och patriarkat har ingen plats i Sverige, utan bör återvända till sitt hemland eller emigrera till ett annat land i världen som har denna livsföring.
• De invandrade personer som önskar återvända till sitt hemland, ska kunna få ett grundläggande stöd till det.
Arbete

• Att ha ett arbete som man kan leva på är alltid bättre än att få bidrag.
• Målet ska alltid vara att få full sysselsättning i Sverige, där alla har ett välbetalt arbete.
• Det finns många arbetslösa som saknar ett jobb, samtidigt de som har ett arbete stressar sönder sig i en hårdare arbetsmiljö och stressande tempo med övertid och små möjligheter att bestämma över sin arbetssituation på grund av hierarkiska företagsstrukturer och odemokratiska arbetssätt.
• Vi vill införa 6 timmars arbetsdag, då forskning visar att 6 timmars arbetsdag ger mindre stress och bättre sömn. Samtidigt kommer det att minska arbetslösheten.
• Vi vill stödja en utveckling mot ökad direktdemokrati i samhället, det betyder också ökat medbestämmande och inflytande över den lokala arbetsplatsen.
• Utveckla och stöd svensk industri som är motorn i vår ekonomi och export.
• Sverige har alltid varit ett uppfinnarland och pionjärland.
Vi vill stödja svenska företag som har framtidsvisioner om en hållbarare produktion och ett helt fossilfritt samhälle.
• Lika lön för lika arbete. Lön för ett utfört arbete ska baseras på arbetets svårighetsgrad, personens utbildning och erfarenhet. Man ska inte få sämre betalt på jobbet för att man har "fel" kön, etnisk eller sexuell tillhörighet.
Sverige ska vara ett jämlikt samhälle.
Pensionärer och gamla

• Svensk kultur är i mångt och mycket fantastisk. Men en sak där det svenska samhället i dag har fått en lite märklig bild, är i synen på våra gamla.
Alla gamla är faktiskt inte dementa. Alla gamla måste inte gömmas bort på ett ålderdomshem därför att barn och släktingar inte längre orkar bry sig.
I många andra kulturer i världen har man en djup respekt för ålderdom och vishet. Den gamles livserfarenhet ses som en stor tillgång och erfarenhet med en historia som ska föras vidare till nästa och nästnästa generation.
I alla äldre samhällen från människans skapelse har den muntliga traditionen mellan generationer varit central. Kunskap och livsvisdom har förts vidare från generation till generation. Ett svenskt barn idag borde inte behöva gooogla på nätet för att få reda på hur livet var i Sverige för 70 år sedan. I dagens Sverige finns en tendens till att se de äldre som arbetslösa, improduktiva och gamla och gaggiga. Hur bryter man ett sånt mönster?

• Attitydskapande åtgärder för att återigen börja se gamla människor som kloka och visa, med stor livserfarenhet och kunskap om den äldre historien som ska tas tillvara.
• Ökad samverkan mellan generationerna, genom att gamla ska kunna få en naturlig plats som assistenter på förskolor och fritidshem.
• Många förskolor (dagis) är underbemannade och personalen tvingas ägna sig åt barnpassning istället för pedagogik.
Gamla arbetslösa pensionärer som saknar social kontakt och någon att prata med, ska bjudas in till alla förskolor och kunna sitta ner med barnen och föra vidare sin värme, sitt lugn och tålamod, livvisdom och historiekunskap. Den sociala miljön på förskolan måste då förberedas för att kunna ta emot de gamla som kommer dit.
• Det ska gå att leva på sin pension. Höj garantipensionen för alla fattiga och sänk skatten på pensioner.
• Många gamla dör av undernäring. Inte nödvändigtvis genom för lite mat, utan av näringsfattig mat. Boende inom äldreomsorgen ska erbjudas extra näringstät mat.
• Åldringar som är över 85 år ska slippa all skatt på sin pension.
Bostäder och hus

• Sveriges större städer behöver mycket fler billiga hyresrätter och väldigt många små studentlägenheter till billig hyra.
• Vi behöver inte fler lyxiga bostadsrätter i de 3 storstäderna som kräver 2 personers höga månadslöner för att kunna betalas.
• Istället för segregerade trångbodda bostäder i utsatta invandrarområden utanför de 3 storstäderna, behöver vi få folk att flytta till avfolkade mindre orter på Sveriges landsbygd.
• Nej till marknadshyror i hyresrätter.
Internationellt

• Vi värnar om Sveriges suveränitet, neutralitet och nationella självbestämmande.
• Vi är anti-imperialistiska och stödjer varje folks nationella självbestämmande mot både imperier, stormakter och multinationella globala finansbolag.
• Nej till EU.
Den Europeiska Gemenskapen EU blev inte ett redskap för radikal förändring och social rättvisa mellan människor, utan ett Överstatligt projekt för att stödja nyliberalismen och finansmarknaden i Europa.
Vinnarna är stora företag, förlorarna är den nationella demokratin och folket.
Sverige bör lämna EU.
• Utöka istället det ekonomiska samarbetet mellan de Nordiska länderna och England-UK.
• Bara för att man är nationalist, måste man inte vara anti-internationalist.
Vänsternationalister värnar om Sverige och svenskar och kan samtidigt känna ett internationellt engagemang för att lösa kriser i världen, främst genom FN.
• Om vi ska kunna undvika okontrollerbara flyktingströmmar från krig och naturkatastrofer i framtiden, måste vi alltid ha ett internationellt perspektiv, redo att kunna hjälpa människor på flykt i ländernas närområden.
• Kräv att Saudiarabien och alla de rika Gulfstaterna tar hand om alla nya sunni-muslimska flyktingar från Syrien och Irak, samt avlastar både Jordanien och Libanon (det land i världen som tagit emot flest flyktingar per invånare, 25% av befolkningen).
Kontrollera att hjälpbehövande shia-muslimer kan komma till Iran, kräv att alla flyktingar från krig i mellanöstern som är kristna får komma till USA och kontrollera att judar på flykt kan komma till Israel.
• Alla folk har rätt till sitt eget land. Kräv att kurder får skapa det nya Kurdistan, kräv att palestinier får skapa ett fritt Palestina, kräv att tibetanerna får tillbaka sitt land Tibet, kräv att Nord-Amerikas, Syd-Amerikas och Australiens urbefolkningar får tillbaka de delar av sitt land som behövs för att de ska kunna leva och verka fritt enligt sina behov.
Militärt försvar

• Allmän värnplikt under 1 år, för alla killar/män och tjejer/kvinnor i Sverige.
• Alliansfrihet och neutralitet i fred.
• Alliansfrihet och neutralitet i krig.
• Nej till svenskt medlemskap i NATO.
• Verka för global nedrustning.
• Vi vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Stopp för svensk vapenexport.
• Avveckla alla kärnvapen i världen (USA, NATO-länder, Ryssland, England-UK, Frankrike, Kina, Israel, Indien, Pakistan, Nordkorea).
• Avveckla och förstör alla återstående kemiska vapen i världen (USA, NATO, Ryssland, Syrien, Nordkorea, med flera).
Kriminalitet, brott och straff

• I ett litet samhälle med stark social kontroll, där alla känner alla, har man låg brottslighet. Det gäller inte bara i Sverige, utan i hela världen.
• I Sverige har vi skyhögt högre kriminalitet, våld och rån i invandrartäta förorter, jämfört med ett litet svensk samhälle på landsbygden. Men beror det enbart på invandrarna i sig? Nej.
När det i en del förorter är lättare att få tag i ett vapen än ett fast jobb, leder det bara till en sak: mera kriminalitet.
När gäng tillåts ta över staden, låser även laglydiga invandrare in sig i sina hem. Hela detta våldssamhälle måste brytas upp i grunden.
• De politiska partier som ropar högst på lag och ordning, brukar också vara allra sämst på att se kriminalitetens grundorsaker.
De partier som vill se grundläggande samhällsproblem som roten till det onda, brukar vara sämst på att förespråka hårdare tag.
Det ena måste faktiskt inte utesluta det andra. Sverigepartiet vill ha både och, morot och piska.
• Tre nya polishögskolor bör startas i landet.
15.000 nya poliser ska utbildas innan 2025, sedan 1.000 nya poliser varje år fram till 2030.
Se över den interna organisationen av Polismyndigheten, som är bristfällig.
• 3.000 av studenterna till polishögskolan ska kvoteras och rekryteras från invandrartäta förorter för att sen arbeta i sin egen hemmiljö, bland sina egna landsmän.
• Områdespoliser med öppet lokalt poliskontor, ska finnas i varje stadsdel i storstäder (i Stockholm, 1 poliskontor i direkt närhet till varje tunnelbanestation). Alla mindre orter i hela Sverige ska ha minst ett öppet poliskontor/polisstation. Ökat antal poliser på landet och i glesbygd.
• Fasta områdespoliser samverkar regelbundet med boende, grannar och byalag för ökad social kontroll i samhället.
• Höj polisens löner kraftigt för de som arbetar i särskilt utsatta miljöer.
• Alla poliser ska ha rätt att bära sitt vapen på fritiden (för sitt eget försvar och för att kunna ingripa mot brott).
• Kraftig utbyggnad av fritidsgårdar i områden med gängkriminalitet.
• Kraftigt stöd för att få avhoppade tidigare kriminella att kunna arbeta i sin gamla hemort med förebyggande uppsökande arbete.
• Majoriteten av alla invandrare i förorter med hög kriminalitet vill ha bort kriminella gäng. Boende och grannar ska få stöd av det svenska samhället att ta tillbaka sin förort och motverka att ungdomar sugs in i gängkriminalitet.
• Samröre med kriminella gäng ska göras olagligt.
• Hårdare straff för vapensmuggling och innehav av tyngre vapen.
• Arbetslösa ungdomar som inte hittar ett meningsfyllt jobb dras lättare till kriminalitet.
Skapa nya jobb. Utjämna klasskillnaderna i Sverige.
Direkt Demokrati

• Sverigepartiet vill utöka både den lokala och nationella Direktdemokratin som ska hålla fast vid den demokratiska grundtanken om individens frihet, självbestämmanderätt och ansvar.
• Vi vill verka för ett federalistiskt samhälle, där lokala delar i samhället också kan besluta lokalt om lokala frågor.
• Vi vill öka det lokala medinflytandet på arbetsplatser.
Ökad lokal direktdemokrati.
• Vi vill ha beslutande Folkomröstningar (inte bara rådgivande som idag) i stora viktiga frågor på både lokal nivå och nationellt (liknande den modell som idag finns i Schweiz).
• Sänk rösträttsåldern till 16 år.

• Val till Riksdagen/Parlamentet är en indirekt form av representativ demokrati var fjärde år.
Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ. Att vara en av de 349 valda representanterna är ett enormt prestigefyllt förtroendeuppdrag och ett omfattande heltidsarbete.
En ledamot av Sveriges Riksdag kan officiellt inte ta semester, eftersom honhan ska kunna arbeta varje dag året runt, dygnet runt.
Trots det finns det ledamöter som inte närvarar i debatterna och inte ens deltar i Riksdagens omröstningar.
Trots det finns det riksdagsledamöter som har andra välbetalda arbeten vid sidan om.
• Sverigepartiet anser att en riksdagsledamot ska behandlas som alla andra i samhället. Om man uteblir från sitt arbete utan att vara sjukskriven eller tjänstledig får man avdrag på sin lön och riskerar att bli uppsagd.
• Om en riksdagsledamot uteblir från en omröstning i Riksdagen ska det alltid utgå en straffavgift, med avdrag på lönen (arvodet) och det kan även läggas till grund för framtida avsked.
• Att arbeta som Riksdagsledamot är ett 24/7 arbete.
Då har man inte tid att samtidigt arbeta någon annanstans. Vi anser att den riksdagsledamot som dessutom har lön från ett parallellt arbete, får avdrag med motsvarande summa på sitt arvode från Riksdagen (idag 65 400 kronor i månaden).
• Riksdagsledamöter har en “inkomstgaranti’ under 15 år efter avslutat arbete, dvs en lön som man får behålla efter att man slutat i Riksdagen.
- Vilken vanlig arbetare har en inkomstgaranti i 15 år efter att man fått sparken från jobbet?
Sverigepartiet anser att en riksdagsledamot ska få 50% av sin lön under maximalt 2 år efter avslutat arbete och får därefter söka jobb som alla andra vanliga människor.
Skolan

• Skolan är grunden för livet som vuxen. Grunden för vidareutbildning, självförverkligande och framtida jobb. Skolan ska prioriteras högt.
• Att vara lärare ska inte vara ett lågstatusyrke som många lämnar desillusionerade eller utbrända. Att vara lärare bör bli ett högstatusyrke, lika viktigt som läkare, jurist eller ingenjör.
• Skolan ska inte drunkna i byråkrati, utan lärare ska kunna göra det de är utbildade för: vara pedagoger.
• Det existerar inte ett nyfött barn som inte vill lära sig allt. Ändå finns det barn som går ut skolan och är trötta på att lära sig. Vad hände på vägen? Skolan ska fokusera på att bevara lusten att lära sig.
• Den som lär sig något helt nytt varje dag lever längre och är friskare och lyckligare. Skolan ska lägga grunden till det livslånga lärandet som aldrig tar slut.
• Mindre klasser.
• Fler välutbildade lärare.
• Skolan är en nationell angelägenhet. Staten måste åter ta ansvaret för de offentliga skolorna från de 290 kommunerna. Gör skolan statlig igen.
• Det fanns en positiv grundtanke i att man ska kunna välja sin skola, kanske ha olika pedagogik. Men i realiteten växer klassamhället där samhällets elit får gå i specialskolor och alla andra halkar efter.
• Privata skolor ska inte tillåtas gå med vinst (som delas ut till aktieägarna). Blir det pengar över ska dessa gå tillbaka i skolans verksamhet.
• Examen i praktiska yrkesskolor på gymnasiet ska leda till högskolebehörighet.
Religionen

• Sverige är ett sekulariserat och icke-religiöst samhälle. Vi har ingen statskyrka eller statsreligion.
Svenskarna är ett av världens mest sekulariserade och minst religiösa folk.
Skolan ska inte vara en plattform för att sprida religion till barn, vi vill därför lägga ner alla religiösa friskolor i landet.
• Judendom, Kristendom, sunni-Islam och shia-Islam är fyra olika grenar av samma religion.
Alla 4 grenarna härstammar från Adam, Abraham (Ibrahim) och Moses (Musa). Varje dag, året runt, dödar anhängare av denna månghövdade religion varandra.
Sverige är ett av de länder i hela världen som har minst anhängare till religionen. Japan är världens mest sekulariserade land, på andra plats kommer Sverige.
Att inte tro på denna religion från Mellanöstern, är med andra ord typiskt svenskt.
• Sverige har varit kristet i cirka 1.000 år. Trots det har svenskarna under århundraden bevarat flera urgamla hedniska traditioner, nordiska seder och folktro och lyckats behålla Midsommar (sommarsolståndet) och Jul (vintersolståndet) som årets två allra viktigaste högtider.
Den religionsfrihet som idag råder i Sverige ska inte missbrukas för att systematiskt sprida andra varianter av den abrahamitiska religionen (judendom, sunni-islam, shia-islam) till det sekulariserade Sverige.
• Förbud mot att andra länder och främmande makter tillåts bygga kyrkor, synagogor eller moskéer i Sverige.
• Religion och gudstro är den enskilde individens ensak, men svenska skatter, bidrag eller stöd ska inte gå till några religiösa samfund, kyrkor, synagogor, moskéer eller religiösa föreningar.
Medborgarskap

• Vi stödjer att man ändrar Sveriges grundlag, så att det blir möjligt att återkalla ett svenskt medborgarskap.
Den som fått ett nytt svensk medborgarskap och sedan begår brott, ska också kunna få sitt medborgarskap återkallat.
• I flera andra västländer finns redan möjlighet att återkalla medborgarskap: Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Nederländerna och Kanada.
En enskild person i Sverige kan idag säga upp sitt eget svenska medborgarskap, men Sverige kan idag inte säga upp personens medborgarskap... möjlighet till uppsägning ska självklart vara lika för båda parter!
• För de som är berättigade till att kunna få ett nytt Svenskt Medborgarskap, ska det även finnas krav på att man måste kunna prata och skriva svenska flytande och att stödja svenska värderingar.
Monarkistisk republik

• Som mest demokratiska princip stödjer vi en republik i Sverige. Men det finns å andra sidan republiker med presidentstyre som är extremt odemokratiska. Sverigepartiet arbetar för ett federalistiskt och direktdemokratiskt land.
Den svenska monarkin bygger på en reaktionär och förlegad syn på arv av makt. Samtidigt är det nuvarande kungahuset i Sverige rätt harmlöst och har en folklig förankring.
Vi accepterar därför att den svenska monarkin ska finns kvar, men istället för ett ospecificerat "apanage" till Kungahusets hela familj, ska ersättning utgå i form av en årslön till kungen/drottningen för utfört arbete när de representerar Sverige.  Sverigepartiet SE
Vår blomma - Solros - Sverigepartiet SE

Sverigepartiet SE


Webb:   www.Sverigepartiet.se
Twitter:   @sverigepartiet
Facebook:   facebook.com/sverigepartiet.se
Instagram:   instagram.com/sverigepartiet.seSverigepartiet - Sveriges enda vänsternationalistiska parti


Sverigepartiet

www.Sverigepartiet.se


Sverigepartiet
Email: info@sverigepartiet


  Sverigepartiet SE